پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ران‏

ران: بخش بالایی پای برخی جانداران؛ بین زانو و کشال.

از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، قصاص و دیات سخن گفته‏‌اند.

طهارت: هنگام کفن کردن میّت (---> تکفین) مستحب است رانهای او را


34

به هم چسبانده و با پارچه‏ای ببندند 1 (---> خامسه) .

بنا بر قول مشهور، رانها از عورت (---> عورت) محسوب نمیشوند؛ از این رو، پوشاندن آنها واجب نیست، هرچند مستحب است. 2

صلات: گذاشتن دست راست بر ران راست و دست چپ بر ران چپ بر نمازگزار در حال قیام و نشستن بین دو سجده و هنگام تشهد و برای خصوص زن، نهادن دستها بر رانها در رکوع و چسبانیدن رانها به هم در تشهد، مستحب است. 3

نماز گزارِ ناتوان از رکوع به حالت ایستاده، آن را نشسته به جا میآورد؛ لیکن در اینکه بلند کردن رانها از زمین در حال رکوع، در صورت امکان واجب است یا نه، اختلاف میباشد. 4

قصاص: اگر کسی به عمد، پای دیگری را از ران قطع کند، از زانو قصاص میشود و نسبت به باقی مانده ارش (---> ارش) ثابت است. 5

دیات: در قطع هر دو ران، دیه کامل و در قطع یکی، نصف دیه ثابت است. 6 بر کسی که استخوان ران دیگری را شکسته و بدون عیب و نقص التیام یافته، یک پنجم دیه پا (صد دینار) و در صورت التیام با نقص، یک سوم دیه پا ثابت است. و اگر استخوان آن تَرَک بردارد، هشتاد دینار و اگر نمایان یا سوراخ شود، یک چهارم دیه شکستن و چنانچه جابه جا گردد، نصف دیه شکستن ثابت است (---> استخوان) ، و چنانچه جراحتی در آن ایجاد شود و خوب نشود، یک سوم دیه شکستن بر عهده جانی خواهد بود 7 (---> جراحت) .

1. جواهر الکلام 4/ 201- 203

2. العروة الوثقی 1/ 307؛ مستمسک العروة 2/ 187

3. جواهر الکلام 10/ 387- 390

4. الدروس الشرعیة 1/ 168؛ کشف اللثام 3/ 401؛ جواهر الکلام 9/ 262- 264

5. جواهر الکلام 42/ 402

6. 43/ 279

7. 283؛ مبانی تکملة المنهاج 2/ 336.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 33

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ران ( اعضای بدن )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فخذ، فخذین

اعم

پا

اخص

ران دختر بچه

وابسته

اِثفار، باسن، برداشتن ران از زمین، بستن ران میت با خامسه، پوشش ران، تفخیذ، جنایت بر ران، دیه ران، زدن بر ران در تشییع، ضم ران‌ها در تشهد، قصاص ران، گذاشتن دست بر ران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ران ( اعضای بدن ) به زیرصفحه ران ( اعضای بدن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 55
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 33
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 172