پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذو فضل ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اهل فضل ( فقه )