پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذمی"واژه زیر را بکار ببرید:

کافر ذمی