پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبیحه غیر مختون» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبیحه اغلف

اعم

ذبیحه

وابسته

ذبح غیر مختون، غیرمختون

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 92
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 143
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59