پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبیحه اغلف"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبیحه غیر مختون