پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دستگاه ذبح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دستگاه خودکار ذبح، دستگاه ماشینی ذبح

اعم

آلات ذبح

وابسته

ذبح با دستگاه