پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"درشت خو"واژه زیر را بکار ببرید:

تند خو