پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تند خو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

درشت خو

اعم

جفاکار

وابسته

بد خلقی ( فقه )، حاکم جفاکار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تند خو به زیرصفحه تند خو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.