پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دانه

وابسته

بیع سلفی روغن، بیع سلفی کتان

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 281