پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دامیه: جراحت نافذ در گوشت به مقدار اندک و موجب جریان خون.

دامیه، که برخی آن را 'دامعه' نیز نامیده‏اند1) ر دامعه (، مرحله دوم از مراحل هشت گانه شجاج) جراحت سر و صورت (است. البته برخی آن را با 'حارصه' یعنی نخستین مرحله) ر حارصه (مترادف دانسته‏اند. 2 اختلاف یاد شده تنها در نامگذاری است و تأثیری در حکم ندارد. از آن در باب قصاص و دیات سخن گفته‏اند.

در دامیه قصاص ثابت است. 3 دیه دامیه دو شتر است. 4

) ر جراحت (

1. کشف اللثام 2 429 /11. مسالک الافهام 455 - 452 /15؛ النهایة/ 775؛ الوسیلة/ 3 444. جواهر الکلام 322 /43. 4 355 /42.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 577

اصطلاح‌نامه

اعم

شجاج ( فقه )

وابسته

دیه دامیه ( فقه )

منابع

 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 658
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 131
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 225
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 282
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 593
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 264
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 57، 76، 101، 150، 254، 270
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 481، 511
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 65، 577
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 594
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 374
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 507
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 406، 407، 409
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 358
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 379