پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دامغه: جراحتی که پرده مغز را شکافته و به مغز رسیده است.

از آن در باب قصاص و دیات سخن رفته است.

قصاص: از آنجا که در جنایت دامغه زنده ماندن مجنیّ علیه بسیار بعید می‏نماید فقها دامغه را از مراحل هشت گانه شجاج) جراحت سر و صورت (به شمار نیاورده‏اند. با مرگ مجنیّ علیه بر اثر دامغه و عمدی بودن جنایت، قصاص با وجود شرایط آن ثابت است. در صورت زنده ماندن وی تنها دیه ثابت است و

________________________________________

577

قصاص - به دلیل خطر داشتن برای جان جنایتکار - جاری نمی‏شود. 1

دیات: اگر مجنیّ علیه بر اثر دامغه بمیرد، دیه آن دیه کامل است؛ امّا اگر زنده بماند، در اینکه دیه آن همانند دیه مأمومه) ر آمّه (یک سوم دیه نفس است2 یا جانی علاوه بر آن باید ارش) ر ارش (بپردازد، اختلاف است. 3

) ر جراحت (

1. جواهر الکلام 337 - 336 /43 و 2 355 /42. کتاب السرائر 407 /3؛ الجامع للشرائع/ 3 600. الروضة البهیة 274 /10؛ جواهر الکلام 336 /43؛ تفصیل الشریعة) الدیات (/ 258.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 576

اصطلاح‌نامه

اعم

شجاج ( فقه )

وابسته

دیه دامغه ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 274
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 659
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 224
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 595
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 336
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 511
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 277
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 65، 576
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 507
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 407
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 359
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 380