پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دامعه: زخم نافذ در گوشت و موجب جریان خون.

به گفته برخی فقها دامعه همان 'دامیه' است1) ر دامیه (؛ لیکن برخی گفته‏اند: معروف میان لغویان، مغایرت آن دو با یکدیگر است. دامعه جراحت توأم با جریان خون است؛ بر خلاف دامیه که خون با آن جریان ندارد. برخی لغویان عکس آن را گفته و معتقدند دامیه زخم توأم با جریان خون و دامعه زخم سبک‏تر از آن است. جمعی از فقها نیز بر این نظرند. 2 از عنوان یاد شده در باب دیات سخن گفته‏اند.

جراحت سر و صورت که از آن به 'شجاج' تعبیر می‏شود بنابر قول مشهور دارای هشت مرتبه است. 3 مرتبه دوم آن دامیه است. دیه دامیه - که به مرتبه متلاحمه) رمتلاحمه (نرسیده - دو شتر است؛ بنابر این، دیه دامعه دو شتر خواهد بود. 4

) ر جراحت (

1. قواعد الاحکام 2 690 - 689 /3. کشف اللثام 3 429 /11. جواهر الکلام 323 - 322. 4 317 /43.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 576

اصطلاح‌نامه

اعم

شجاج ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 576