پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیوان، داغ ( اثر آهن گداخته )

اخص

داغ کردن حیوان جزیه، داغ کردن حیوان زکات، داغ کردن شتر، داغ کردن گاو، داغ کردن گوسفند

وابسته

حیوان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه داغ کردن حیوان به زیرصفحه داغ کردن حیوان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.