پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دار الحرب"واژه زیر را بکار ببرید:

سرزمین کفار حربی ( فقه )