پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اهانت پزشک به زن سالخورده به خاطر مصرف اشتباه ( خطا ) دارو ، منابع:

جهاد با نفس جلد 1 صفحه 256

حدیث درباره دارو برای درمان غلبه رطوبت و نیش زدگی عقرب و فالج ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 285

حدیث درباره دارو و غذا برای درمان بواسیر ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 317

حدیث درباره ریختن روغن بنفشه در بینی به عنوان دارو ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 272

حدیث درباره حجامت و اماله ( تنقیه ) و استحمام به عنوان دارو ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 272

حدیث درباره دستورالعمل و دارو برای درمان درد چشم ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 299

حدیث درباره دستورالعمل و دارو برای درمان درد گوش ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 300

حدیث درباره دستورالعمل و دارو برای درمان درد دندان ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 301

حدیث درباره دستورالعمل و دارو برای درمان زیادی بلغم ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 318

حدیث درباره دستورالعمل دارو برای درمان سنگ مثانه ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 317

حدیث امام رضا علیه السلام درباره دارو برای رویش دندان ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 302

حدیث امام موسى کاظم علیه السلام درباره دارو برای درمان سِل ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 310

حدیث امام موسى کاظم علیه السلام درباره دارو برای درمان لغوه ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 316

حدیث درباره دارو و درمان ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 51

خوردن دارو در حدیث امام علی علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 20