پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَشبیکُ الاصابِع: داخل کردن انگشتان، درون یکدیگر. 1

عنوان یادشده به مناسبت در باب صلات آمده است.

تشبیک انگشتان در نماز مکروه است. 2 از آداب مباهله) ر مباهله (داخل کردن انگشتان دست راست، درون انگشتان خصم است. 3

1. مجمع البحرین/ واژه 'شبک' × 2. جواهر الکلام 40 /5. 3 92 /11؛ کشف الغطاء 508 - 507 /3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 488

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داخل کردن انگشتان در یکدیگر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تشبیک الاصابع

اعم

داخل کردن، مکروهات نماز

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 12 : صفحه 15
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 92
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 710
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 488
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 225