پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام فرزند، خوردن بی اجازه از خانه غیر

وابسته

خوردن از خانه پدر، خوردن از خانه مادر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 341
  • الفقه جلد 76 : صفحه 301
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 169
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 406
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 98