پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"خواری ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ذلت ( فقه )