عملکردها

خصایص تشبیهات قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

خصایص تشبیهات قرآن : ویژگی‌های تشبیهات قرآنی

برخی از ویژگی‌های تشبیهات قرآن:

1. تشبیهات قرآن تنها بر حواس پنجگانه استوار نیستند؛ بلکه بر نفس (عقل) نیز مبتنی‌اند.

رمانی می‌گوید: تشبیهات قرآن برخی حسی و برخی دیگر نفسی‌اند. همان‌طور که قرآن امور محسوس را به محسوس تشبیه می‌کند، در تشبیهات حسی، مسائل معنوی و معقول را نیز گنجانده است.

2. تشبیه در قرآن هدف ذاتی و اصلی نیست؛ بلکه مقصود هدایت انسان‌ها است.

3. تشبیه‌های قرآن اگر از جمله حذف شوند، جمله متلاشی می‌شود و مراد گوینده را نمی‌رساند.

4. دقت در وصف و تقیید.

5. گزینش الفاظ مناسب با معنا.

6. تشبیه یک چیز به امور مختلف؛ مانند تشبیه حال منافقان در آیات 17-20 سوره بقره به کسی‌که آتشی برافروخته و کسی‌که در باران و رعد و برق قرار گرفته است.

نیز ر.ک:تشبیهات قرآن.

منابع

  1. موسوعة الامثال القرآنیة جلد 2 : صفحه 487
  2. موسوعة الامثال القرآنیة جلد 2 : صفحه 468

اصطلاح‌نامه

اعم

خصایص قرآن

وابسته

تشبیهات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خصایص تشبیهات قرآن به زیرصفحه خصایص تشبیهات قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 148
  • موسوعة الامثال القرآنیة جلد 2 : صفحه 468، 487