پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ابریشم

ابریشم: تارهای تنیده شده به وسیله کرم ابریشم.

در باب‌های طهارت، صلات و حج از آن بحث شده است.

پوشیدن: پوشیدن لباس ابریشمی خالص یا لباسی که آستر آن ابریشم خالص باشد، برای مرد، حرام و نماز با آن باطل است. 1 در جواز پوشیدن آن برای خنثای مشکل (--» خنثی) اختلاف است. 2 پوشیدن لباس ابریشمی به هنگام ضرورت 3 و نیز لباسی که ابریشمی بودن آن مشکوک است، برای مرد، جایز و نماز با آن صحیح است. 4 همچنین پوشیدن آن در حال جنگ جایز است، لیکن صحّت نماز با آن در صورت امکانِ کندنِ آن در حال نماز، مورد اختلاف است. 5 نیز در جواز پوشیدن چیزهای ابریشمی که نماز با آن‌ها به تنهایی صحیح نیست - مانند بند شلوار و عرق چین - برای مرد در نماز و غیر آن، اختلاف است. 6

لباس احرام (--» احرام) مرد نباید از ابریشم خالص باشد و جواز پوشیدن آن

برای زن در حال احرام مورد اختلاف است. 7 کفن مرده - اعم از مرد، زن و کودک - نباید از ابریشم خالص باشد. 8

غیر پوشیدن: همراه داشتن چیز ابریشمی خالص مانند دستمال حتی در نماز جایز است. 9 استفاده‌های دیگر از ابریشم مانند فرش کردن و نشستن بر آن، تکیه دادن به آن و رو انداز قرار دادن آن جایز است. 10

1 - جواهر الکلام 8 114.

2 - 122.

3 - 115.

4 - توضیح المسائل مراجع م 836.

5 - العروة الوثقی 1 564.

6 - توضیح المسائل مراجع م 834 و جواهر الکلام 8 122 - 123.

7 - جواهر الکلام 18 239 - 244.

8 - العروة الوثقی 1 404 و مستمسک العروة 4 156 - 157.

9 - توضیح المسائل مراجع م 837.

10 - العروة الوثقی 1 564.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 215

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حریر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابریشم، دیباج، قز

اخص

لباس حریر

وابسته

احرام با حریر، اختلاط حریر، استعمال حریر، افتراش به حریر، ایستادن روی حریر، بیع سلفی حریر، پوشش حریر، تدثر به حریر، تزیین به حریر، تکفین با حریر، تکیه بر حریر، جبیره حریر، خواب روی حریر، سجده بر حریر، سوار بر حریر، فرش حریر، نشستن بر حریر، نماز با حریر، نماز روی حریر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 205
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 101
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 215
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 296