پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حرمت ( حکم تکلیفی )

وابسته

ریا ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حرمت ریا به زیرصفحه حرمت ریا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 131