عملکردها

حجیت شرایع گذشته

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حجیت شرایع گذشته : صحّت استناد به شرایع ادیان سابق

حجیت شرایع گذشته، به معنای درست بودن تمسک به احکام و قوانین شرایع ادیان گذشته و لزوم عمل طبق آنها است، که لازمه آن، منجّزیت ـ در صورت مطابقت با واقع ـ و معذّریت ـ در صورت عدم مطابقت با واقع ـ است.

درباره حجیت شرایع گذشته آرا و نظریات گوناگونی ارایه شده است:

1. گروهی معتقدند شرایع گذشته برای مسلمانان حجت است، مگر آن که در شریعت اسلام، نسخ آن ثابت شده باشد؛

2. اصولیون حنفی، مالکی و شافعی، اعتقاد دارند احکامی از شرایع گذشته که در کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) به عنوان داستان نقل شده و در شرع اسلام برای ثابت بودن و یا ثابت نبودن آنها دلیلی ذکر نشده است، برای مسلمانان نیز شریعت محسوب می‌شود و لازم است از آنها پیروی گردد؛

3. برخی دیگر، هم چون ' غزالی ' در ' المستصفی ' و ' آمدی ' در ' الاحکام فی اصول الاحکام '، معتقدند احکام شرایع سابق، به وسیله شریعت اسلام منسوخ شده است، مگر در مواردی که نسبت به ابقای آن نص وجود داشته باشد. [۱]

نیز ر.ک:شرایع گذشته.

پانوشت

 1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 383

منابع

 1. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه (102-103)
 2. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 429
 3. المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه (216-218)
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حجیت شرایع گذشته» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتبار شرایع سلف، حجیت شرایع سابقه

وابسته

شرایع گذشته

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت شرایع گذشته به زیرصفحه حجیت شرایع گذشته/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 339
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 99، 100، 101، 102
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 429، 430، 431
 • المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه (216-218)، 217
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه (102-103)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 431
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 170
 • معارج الاصول : صفحه 217
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 383، 387