عملکردها

حجیت امارات

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

حجیت امارات : صحّت استناد به احکام شرعی مستفاد از امارات

حجیت امارات، به معنای قابلیت و صحت استناد به امارات در استنباط احکام شرعی است، مانند: حجیت ظواهر کتاب و سنت در استنباط احکام شرعی.

حجیت امارات (ادله ظنی) ، بر خلاف قطع، ذاتی آن نیست، زیرا قطع مانند دریچه‌ای است که واقع را به طور کامل به شخص نشان می‌دهد و از آن کشف تام می‌کند و به همین خاطر حجیت آن، به جعل احتیاج ندارد. اما امارات ظنی، از واقع کشف ناقص می‌کند؛ یعنی احتمال درصد کمی از خطا در آن وجود دارد و به همین خاطر حجیت ذاتی نداشته و حجیت آن به جعل جاعل نیاز دارد. بنابراین در مواردی که دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شده باشد، حجت می‌باشد.

بحث پیرامون حجیت امارات، در دو مرحله مطرح می‌شود:

1. مرحله امکان تعبد به ظن؛ 2. مرحله وقوع تعبد به ظن.

نکته:

مرحوم ' آخوند خراسانی ' برای حجیت، آثاری بر شمرده است، مانند: تنجیز؛ تعذیر؛ تجرّی؛ انقیاد.

اما مرحوم ' شیخ انصاری ' برای حجیت، دو اثر برشمرده است:

1. صحت استناد به اماره در مقام عمل؛ 2. صحت اسناد مؤدای اماره به شارع.

نیز ر.ک:تعبد به ظن.

منابع

 1. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه (128-129)
 2. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 471
 3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 323
 4. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (22-23)
 5. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 270
 6. الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 399
 7. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 157
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حجیت امارات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتبار امارات، حجیت امارات ظنی

اخص

تکالیف نفسی، تکالیف واقعی

وابسته

امارات ( اصول فقه )، مناط حجیت امارات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت امارات به زیرصفحه حجیت امارات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 387
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 20، (22-23)، 23، 30، 39، 40، 48، 49
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 33
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 59، 158، 173، 184
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 269
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 62، 370، 371
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 106، (128-129)
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 13، 75
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 151، 152
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 151
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 399
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 295، 296، 298، 309، 310، 316، 323، 399، 471
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 431، 528
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 157
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 33
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 13
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 64
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 59
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 197
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 43، 77
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 751
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 122، 126، 132
 • کفایة الاصول : صفحه 111، 317
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 270
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 266
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 61، 97
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 99، 333
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 11، 139، 196، 199، 202، 204
 • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 227
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 75
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 177
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 177