عملکردها

حجیت استقرا

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حجیت استقرا : صحّت استناد به حکم مستفاد از استقرا

حجیت استقرا، به معنای صحت تمسک به حکم شرعیی است که از راه تحقیق و بررسی جزئیات و افراد به دست آمده و عمل به آن، موجب منجّزیت ـ در صورت مطابقت با واقع ـ و معذّریت ـ در صورت مخالفت با واقع ـ می‌شود.

اصولیون امامیه معتقدند استقرا، همانند قیاس، برای استنباط احکام شرعی، اعتبار ندارد.

نکته:

مطالب ذکر شده، درباره استقرای ناقص می‌باشد و استقرای تام در صورت حصول، حجت است.

منابع

  1. معارج الاصول : صفحه 220
  2. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 180
  3. المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 162
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

استقرا ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت استقرا به زیرصفحه حجیت استقرا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 180
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 162
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 363
  • معارج الاصول : صفحه 220