پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جمع مطهرین در استنجا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جمع بین آب و سنگ در استنجا

اعم

جمع بین طهورین، مستحبات تخلّی

وابسته

استنجاء

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 338
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 16
 • المهذب البارع جلد 1 : صفحه 128
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 126
 • الموسوعه الفقهیه المیسره : صفحه 3120
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 34
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 96
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 34
 • فقه الصادق (ع) جلد 1 : صفحه 188
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 180
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 96
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 64
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 93
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 45
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 197