پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:فضایل سُوَر.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ثواب سوره‌ها» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آثار اخروی سوره‌ها

اعم

فضایل سُوَر

منابع

  • اصول التفسیر و قواعده جلد 2 : صفحه 204