پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ثبات جنایت"واژه زیر را بکار ببرید:

استقرار جنایت