پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تنبیه ( تادیب )"واژه زیر را بکار ببرید:

تأدیب