پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تقسیمات قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 244

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره تقسیمات قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 244

دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی درباره تقسیمات قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 244