عملکردها

تعارض مستقر

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تعارض مستقر : تنافیِ غیر قابل جمع عرفی میان مدلول دو دلیل

تعارض مستقر، مقابل تعارض بدوی و به معنای تنافی میان دو دلیلی است که جمع عرفی بین آنها ممکن نبوده و تنافی میان آن دو به تنافی دلیل حجیت بازگشت می‌نماید.

نیز ر.ک:تعارض ادله.

منابع

 1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 219
 2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 578
 3. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542
 4. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 459
 5. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 385
 6. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 294
 7. الرسائل جلد 2 : صفحه 18
 8. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 467
 9. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 437
 10. الموجز فی اصول الفقه : صفحه 406
 11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض مستقر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض استمراری، تعارض ثبوتی، تعارض حقیقی، تعارض مستحکم، تعارض مستمر غیر بدئی، تعارض واقعی، معارضه مستقر

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض غیر مستوعب، تعارض مستوعب

وابسته

تعارض بدوی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض مستقر به زیرصفحه تعارض مستقر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 19
 • اصول الفقه جلد 3 : صفحه 213
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 22
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 201، 294، 385، 405، 406، 408، 411، 469، 470
 • الرافد فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 55
 • الرسائل جلد 2 : صفحه 18
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 417، 437، 466، 467، 471
 • الموجز فی اصول الفقه : صفحه 406
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 9، 20، 21، 23، 26، 27، 42، 61، 217، 219، 221، 232، 277، 313، 402
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 445
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 458، 459
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542، 572، 577، 578، 582
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 15