عملکردها

تعارض بدوی

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تعارض بدوی : تعارضِ قابل رفع از طریق جمع عرفی

تعارض بدوی، به معنای تنافی‌ای است که در بدو نظر، میان مدلول دو یا چند دلیل به چشم می‌خورد و با کمی دقت و از طریق جمع عرفی رفع می‌گردد، مانند تعارض خبری که می‌گوید: ' الربا حرام ' با خبر دیگری که می‌گوید: ' لیس بین الولد و الوالد ربا ' که اولی مطلق و دومی مقید است و بین آن دو جمع عرفی انجام می‌گیرد و در نتیجه، مطلق بر مقید حمل می‌شود؛ یعنی گرفتن ربا در غیر مورد پدر و فرزند حرام است.

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 367
 2. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (294-295)
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 437
 4. مقالات اصولی : صفحه 101
 5. الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 194
 6. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (456-458)
 7. المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 364
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض بدوی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض اثباتی، تعارض بدئی غیر مستمر، تعارض صوری، تعارض ظاهری، تعارض غیر مستحکم، تعارض غیر مستقر، معارضه غیر مستقر

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض حکومتی، تعارض ورودی

وابسته

اسباب رفع تعارض بدوی، تعارض مستقر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض بدوی به زیرصفحه تعارض بدوی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 8!، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26
 • اصول الفقه جلد 3 : صفحه 214
 • الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 194
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 367
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (294-295)، 295، 309، 385
 • الرافد فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 55
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 417، 437، 438
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 364
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 22
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 9، 21، 27، 42، 43، 45، 201، 205، 207، 400
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 446
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (456-458)
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542، 549، 588
 • دروس فی علم الاصول : صفحه (456-458)
 • مقالات اصولی : صفحه 101