عملکردها

تعارض مرجحات

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها

توضیح مفهومی

تعارض مرجحات : تنافی دو یا چند مرجّح در دو یا چند خبر متعارض

تعارض مرجحات، به معنای تنافی میان دو یا چند مرجح در دو یا چند خبر متعارض است، مانند این که دو خبر با هم تعارض نمایند که یکی دارای مرجح صدوری و دیگری دارای مرجح جهتی باشد.

اصولیون درباره وظیفه مکلف در این مورد، اختلاف دارند؛ برخی، مرجحات صدوری را بر مرجحات دیگر مقدم نموده‌اند و برخی دیگر، مرجحات جهتی را بر سایر مرجحات، مقدم دانسته‌اند.

در کتاب ' اصول الفقه ' آمده است: ' و قد تتعارض المرجحات و یکون تقویة احداها مجالا لاجتهاد المجتهدین ' [۱] .

نیز ر.ک:ترتیب مرجحات.

پانوشت

 1. اصول الفقه : صفحه 422

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 442
 2. کفایة الاصول : صفحه 518
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 230
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

تعارض مرجح جهتی باصدوری، تعارض مرجح سندی با جهتی، تعارض مرجح سندی با مضمونی

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض مرجحات به زیرصفحه تعارض مرجحات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 230
 • اصول الفقه : صفحه 422
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 442
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 590
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 812
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 781، 784
 • کفایة الاصول : صفحه 518
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 201
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 201