عملکردها

تعارض سنت و سنت

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تعارض سنت و سنت : تنافی میان مدلول دو سنّت قولی یا فعلی یا تقریری معصوم ' ع '

تعارض سنت و سنت، به معنای تنافی میان مدلول دو سنت می‌باشد، مانند: تعارض قول و تقریر معصوم (ع) ؛ مثل آن که پیامبر (ص) از اقامه نماز در اوقات مخصوصی نهی کند، سپس شخصی در محضر آن حضرت در همان وقت، نماز اقامه کند و حضرت در قبال آن سکوت نماید.

در تعارض بین دو سنت، به قواعد باب تعارض مراجعه می‌شود.

این اصطلاح، دارای اقسامی است که برخی از آنها عبارت است از:

1. تعارض تقریر و تقریر؛ 2. تعارض تقریر و قول؛ 3. تعارض خبر متواتر و خبر متواتر؛ 4. تعارض خبر واحد و خبر واحد؛ 5. تعارض خبر واحد و خبر متواتر؛ 6. تعارض خبرین مقطوع الصدور.

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 440
 2. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه 202
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض سنت و سنت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض اخبار ( اصول فقه )، تعارض خبر و خبر، تعارض خبرین، تعارض روایات ( اصول فقه )، تعارض سنتین

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض خبر راوی مجهول با خبر راوی معروف، تعارض خبر مسند و خبر مرسل، تعارض خبر مقطوع السند با مظنون السند، تعارض خبرین مظنون السند، تعارض خبرین مظنون الصدور، تعارض خبرین مقطوع السند، تعارض خبرین مقطوع الصدور، تعارض روایت سماعی و روایت اجازهای، تعارض سنت قطعی و سنت قطعی
به لحاظ سنت حاکی:
تعارض خبر متواتر و خبر متواتر، تعارض خبر واحد و خبر متواتر، تعارض خبر واحد و خبر واحد
به لحاظ سنت محکی:
تعارض تقریر و تقریر، تعارض تقریر و فعل، تعارض فعل و فعل، تعارض قول و تقریر، تعارض قول و فعل، تعارض قول و قول
به لحاظ علم به صدور:
تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور

وابسته

اسباب تعارض اخبار، جمع بین اخبار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض سنت و سنت به زیرصفحه تعارض سنت و سنت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 37
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 267
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 13، 23، 24، 25، 26، 250
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 216، 217، 219
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 523
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه 202
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 407
 • الرسائل جلد 2 : صفحه 4
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 440
 • الفوائد الحائریة : صفحه 207
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 237
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 434، 439
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 241
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 493
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 22
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 28، 29، 33، 38، 390
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 462
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 376، 378، 383، 387
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 196، 765
 • کفایة الاصول : صفحه 499
 • معارج الاصول : صفحه 154
 • مفاتیح الاصول : صفحه 705