عملکردها

تعارض ذاتی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ذاتی : تنافی ذاتی میان مدلول دو یا چند دلیل

تعارض ذاتی، مقابل تعارض عرضی وبه معنای تنافی ذاتی میان مدلول دو یا چند دلیل است، به گونه‌ای که اجتماع آنها محال باشد. این تنافی یا به سبب متضاد بودن مفاد دو یا چند دلیل پدید می‌آید، مثل آن که یکی، بر وجوب چیزی و دیگری، بر حرمت آن دلالت نماید، و یا به سبب تناقض میان مدلول آنها است، مثل آن که یکی از آن دو، بر وجوب چیزی و دیگری بر نفی وجوب آن دلالت کند.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 240
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 219
  3. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 455
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

تعارض عرضی، تنافی حقیقی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ذاتی به زیرصفحه تعارض ذاتی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 219
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 29، 240، 245
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 455
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 346