عملکردها

تعارض دلیل و دلیل

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض دلیل و دلیل : تنافی میان مدلول دو دلیل ظنّی معتبر

تعارض دلیل و دلیل، به معنای تنافی میان مدلول دو دلیل ظنی (اماره) می‌باشد؛ برای مثال، دلیلی می‌گوید: ' نماز جمعه در عصر غیبت واجب است ' و دلیل دیگر می‌گوید: ' نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست '.

در جمع میان دو دلیل متعارض، بر اساس قواعد باب تعارض عمل می‌گردد.

نیز ر.ک:شرایط تعارض ادله.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 192
 2. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 233
 3. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 230
 4. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 146
 5. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 572
 6. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 512
 7. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 501
 8. درر الفوائد : صفحه 637
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض دلیل و دلیل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض حجت و حجت، تعارض دلیلین

اعم

تعارض ادله

وابسته

تعارض ادله متعدد، دلیلین متعارضین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض دلیل و دلیل به زیرصفحه تعارض دلیل و دلیل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 501، 512
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 192
 • الفوائد الحائریة : صفحه 319
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 271
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 322، 324
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 406
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 15
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 572
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 236، 237، 240، 258، 267، 294، 295، 414
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 558
 • درر الفوائد : صفحه 637
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 430، 431، 439
 • کفایة الاصول : صفحه 499
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 230، 233
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 399
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 146