عملکردها

تعارض تناقضی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض تناقضی : تنافی میان مدلول دو دلیل، به صورت عدم امکان کذب هر دو

تعارض تناقضی، مقابل تعارض تضادی و به معنای تنافی ذاتی به صورت ایجاب و سلب، و به بیان دیگر، به معنای تنافی میان مدلول دو دلیل است، به گونه‌ای که کذب یکی از آن دو در خارج، مساوق با صدق دیگری باشد ـ هر چند تنافی میان آن دو از نوع تناقض اصطلاحی نباشد ـ مانند: تعارض میان دو دلیل که یکی از آن دو بر وجوب چیزی و دیگری بر نفی وجوب آن دلالت کند؛ ' اکرام العلماء واجب ' و ' اکرام العلماء لیس بواجب '.

نکته:

اصل اولی در تعارض تناقضی، تساقط است.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 245
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض تناقضی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ذاتی علی نحو التناقض

اعم

تعارض ادله

وابسته

تعارض تضادی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض تناقضی به زیرصفحه تعارض تناقضی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 31
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 210، 245
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 372