عملکردها

تعارض تضادی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض تضادی : تنافیِ به صورت تضاد میان مدلول دو یا چند دلیل

تعارض تضادی، مقابل تعارض تناقضی و به معنای، تنافی ذاتی میان مدلول دو دلیل است، به گونه‌ای که کذب هر دو دلیل با هم ممکن باشد، ولی صدق هر دو ممکن نباشد. هرگاه دلیلی بر وجوب چیزی و دلیل دیگری بر حرمت آن چیز دلالت کند، مثل این که دلیلی بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب و دلیل دیگری بگوید حرام است، تعارض تضادی رخ داده است.

نکته:

اصل اولی در تعارض تضادی، تخییر است.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 252
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض تضادی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ذاتی علی نحو التضاد

اعم

تعارض ادله

وابسته

تعارض تناقضی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض تضادی به زیرصفحه تعارض تضادی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 31
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 210، 252