عملکردها

تعارض اماره و اصل

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض اماره و اصل : تنافی میان مدلول دلیل ظنّی معتبر و اصل عملی

تعارض اماره و اصل، از اقسام تعارض اصل عملی و دلیل اجتهادی و به معنای تنافی میان مدلول اماره (دلیل ظنی معتبر) و با اصلی عملی است، مانند: تعارض خبر واحد ثقه با اصل برائت شرعی؛ برای نمونه، از طرفی خبر واحد ثقه، بر حرمت غسل ارتماسی روزه دار دلالت می‌کند و از طرف دیگر، چون این مورد از موارد شک در اصل تکلیف است، برائت شرعی (رفع ما لا یعلمون) نیز آن را شامل می‌شود.

در تعارض امارات و اصول، اماره مقدم است و مشهور، این تقدم را از باب حکومت می‌دانند.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 151
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 23
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض اماره و اصل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض اصل و اماره، تعارض امارات و اصول عملی

اعم

تعارض اصل عملی و دلیل اجتهادی

وابسته

اصول عملی ( اصول فقه )، امارات ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض اماره و اصل به زیرصفحه تعارض اماره و اصل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 165
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 367
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 137، 140
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 236، 242، 419
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 10
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 166
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 193
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 23
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 138
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 532، 535، 553، 554
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 151
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 374
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 326
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 266، 591، 597
 • کفایة الاصول : صفحه 488، 489، 497
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 248، 250، 251
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 366
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 195
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 20
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 20