عملکردها

تعارض ادله قطعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ادله قطعی : تنافی مدلول دو یا چند دلیل قطعی

تعارض ادله قطعی، به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل قطعی است. مانند: تعارض نص دو آیه درباره حکمی شرعی.

اصولی‌ها معتقدند تعارض، میان دو دلیل قطعی واقع نمی‌شود، چون صدور دو امر متنافی از مولای حکیم محال است.

نکته:

مراد از قطعی بودن دلیل، قطعیت آن هم از نظر سند و هم از نظر دلالت می‌باشد؛ بنابراین اگر از نظر سند قطعی بوده و از نظر دلالت قطعی نباشند و یا بالعکس، دلیل قطعی شمرده نمی‌شود.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 293
 2. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 3. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 230
 4. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 430
 5. اصول الفقه جلد 3 : صفحه 213
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

ادله قطعی، تعارض ادله ظنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ادله قطعی به زیرصفحه تعارض ادله قطعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 3 : صفحه 213
 • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 293
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 293
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 171، 192
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 522
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 430
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 752
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 230
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 284
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 403