عملکردها

تعارض ادله ظنی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ادله ظنی : تنافی مدلول دو یا چند دلیل ظنّی

تعارض ادله ظنی، به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل ظنی است، مانند: تعارض دو خبر واحد که یکی بگوید ' نماز جمعه واجب است ' و دیگری بگوید ' نماز جمعه واجب نیست '.

تعارض ادله ظنی به سه صورت است:

1. هر دو دلیل لفظی است، مانند: تعارض دو آیه و یا دو روایت؛

2. یکی از دو دلیل، لفظی و دیگری غیر لفظی است، مانند: تعارض خبر با اجماع؛

3. هر دو دلیل، غیر لفظی است، مانند: تعارض دو اجماع.

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 2. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 230
 3. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542
 4. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (293-294)
 5. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد -1 : صفحه 44
 6. اصول الفقه جلد 3 : صفحه (213-214)
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض ادله ظنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض دلیل ظنی با ظنی

اعم

تعارض ادله

وابسته

امارات ( اصول فقه )، تعارض ادله قطعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ادله ظنی به زیرصفحه تعارض ادله ظنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 682
 • اصول الفقه جلد 3 : صفحه (213-214)
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد -1 : صفحه 44
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (293-294)، 294
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 374
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 261، 293
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 752
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 230
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 284
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 403