پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احترام قرآن ( علوم قرآنی )

وابسته

بوسیدن قرآن ( علوم قرآنی )، تذهیب قرآن، قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تطییب قرآن به زیرصفحه تطییب قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 189
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 478