عملکردها

تشخیص ظواهر الفاظ

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

ظواهر الفاظ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تشخیص ظواهر الفاظ به زیرصفحه تشخیص ظواهر الفاظ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 139
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 147
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 147