پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، ترک تسمیه

اخص

ترک جهلی تسمیه ذبح، ترک سهوی تسمیه ذبح، ترک عمدی تسمیه ذبح، ترک نسیانی تسمیه ذبح

وابسته

تسمیه در ذبح، ذبح با تسمیه

منابع

  • المهذب جلد 2 : صفحه 439
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 114
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 181، 183
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 22، 144
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 123، 144
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 205
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 72