پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ترک ( فقه )، مستحبات تخلّی

وابسته

تخلّی رو به ماه، ترک تخلی رو به خورشید

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 339
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 18
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 96