پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات

وابسته

استنجاء، غساله استنجا

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 90
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 180