عملکردها

ترجیح بین مرجحات

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ترجیح بین مرجحات : مقدّم داشتن یکی از مرجحات در اخبار متعارضِ دارای مرجحات متفاوت

ترجیح بین مرجحات، به معنای مقدم داشتن مرجحی بر سایر مرجحات به هنگام حل تعارض بین دو یا چند دلیل است، مثل این که دو خبر با هم تعارض نمایند و یکی از آن دو موافق با مشهور و دیگری مخالف عامه باشد؛ در این صورت، برخی از اصولی‌ها هم چون مرحوم ' شیخ انصاری ' و ' محقق نایینی ' معتقدند خبر اول بر خبر دوم مقدم است، زیرا موافقت مشهور از مرجحات صدوری و مخالفت عامه از مرجحات جهتی است و مرجح صدوری بر سایر مرجحات رجحان دارد.

در میان اصولی‌ها اختلاف است که در تعارض بین مرجحات، آیا به تخییر حکم می‌شود یا به تساقط و یا به ترجیح یکی از آن دو بر دیگری.

نیز ر.ک:ترتیب مرجحات.

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 440
 2. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه (445-447)
 3. کفایة الاصول : صفحه 517
 4. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (812-813)
 5. بدایع الافکار : صفحه (455-457)
 6. درر الفوائد : صفحه (684-685)
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترجیح بین مرجحات به زیرصفحه ترجیح بین مرجحات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 262
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 440
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 324
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 380
 • بدایع الافکار : صفحه (455-457)
 • درر الفوائد : صفحه (684-685)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه (445-447)، 447
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (812-813)
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 779
 • کفایة الاصول : صفحه 506، 507، 517