پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های معاصر قرآن : قرآن‌های ترجمه شده از عصر مشروطیت تاکنون

تقسیم ترجمه‌های قرآن به معاصر و قدیم، مبنای دقیق تاریخی ندارد؛ ولی باتوجه به سهولت بحث و بررسی ترجمه‌ها و مترجمان آن، این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد؛ از این رو، می‌توان گفت ترجمه‌های معاصر، آن دسته از ترجمه‌هایی هستند که از عصر مشروطیت تاکنون انجام گرفته‌اند. مهم‌ترین ویژگی‌های این دسته از ترجمه‌ها عبارتنداز:

1. روانی و فراتر از تحت‌اللفظی بودن ترجمه‌های معاصر؛ که علت آن توسعه مناسبات و روابط فرهنگی با غرب و الگوگیری از زبان‌های اروپایی و حل این موضوع است که واحد ترجمه، کلمه نیست، بلکه جمله است.

2. کوشش برای جداکردن تفسیر از ترجمه؛ گرچه مترجمان قدیم همانند میبدی به این امر توجه داشته‌اند.

از قدیم‌ترین نمونه‌های این ترجمه‌ها، ترجمه ارزشمند محمدطاهر مستوفی شیبانی معروف به بصیرالملک از رجال فرهنگی عصر ناصری است که بارها به صورت چاپ سنگی و حروفی انتشار یافته است.

نیز ر. ک: ترجمه‌های قدیم قرآن.

منابع

  1. قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 705

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه‌های معاصر قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجمه‌های متاخر قرآن

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های قدیم قرآن، مترجمان معاصر قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 4
  • الایضاح لناسخ القرآن و منسوخه جلد 2 : صفحه 155
  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 705
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه 4