عملکردها

تبیان ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:بیان (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تبیان ( قرآن ) به زیرصفحه تبیان ( قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 46