پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معنا تبیان ( قرآن ) ، منابع:

مدخل التفسیر صفحه 56

وجه تسمیه تبیان ( قرآن ) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 279