پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بادام

بادام: ثمره درخت بادام.

از آن به مناسبت در باب صلات و حج سخن رفته است.

سجده بر مغز بادام از آن جهت که خوردنی است جایز نیست؛ لیکن بر پوست آن پس از جدا شدن از مغز جایز است و پیش از جدا شدن، اختلافی است. 1

همراه داشتن عصای تهیّه‏شده از چوب درخت بادام تلخ در سفر، مستحب است. 2

1. العروة الوثقی 590 /1؛ مستمسک العروة 2 497 - 496 /5. جواهر الکلام 163 /18؛ الحدائق الناضرة 44 /14.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 38

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بادام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لوز

اعم

میوه

وابسته

بیع سلفی بادام، پوست بادام، سجده بر بادام، سجده بر پوست بادام، سویق بادام

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 38
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 442